Công Bố Thông Tin

CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015 Jan, 28 2016 Chi tiết
Cổ phiếu BCG ra khỏi danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc đưa cổ phiếu BCG ra khỏi danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ với hiệu lực từ ngày 28.01.2016.

Jan, 28 2016 Chi tiết
Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Jan, 27 2016 Chi tiết
HSX thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của cổ phiếu BCG

Ngày 22/01/2016 Sờ giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh đã có công văn số 53/TB-SGDHCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán BCG. Theo đó ngày đăng ký cuối cùng là ngày 03/02/2016.

Jan, 26 2016 Chi tiết
VSD thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán BCG

Ngày 21/01/2016 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã có công văn số 51/TB-VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán BCG. Theo đó ngày đăng ký cuối cùng là ngày 03/02/2016.

Jan, 25 2016 Chi tiết
CBTT bất thường về Nghị quyết HĐQT v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

CBTT bất thường về Nghị quyết HĐQT v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

Jan, 19 2016 Chi tiết
Thông báo v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết

Thông báo v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết

Jan, 19 2016 Chi tiết
CBTT bất thường về việc bổ sung ngành nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (lần thứ 14)

CBTT bất thường về việc bổ sung ngành nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (lần thứ 14)

Jan, 13 2016 Chi tiết
CBTT- Báo cáo tài chính Hợp nhất và riêng lẻ Quý 3.2015

BCG công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất và riêng lẻ Quý 3.2015

Nov, 13 2015 Chi tiết
CBTT về việc đầu tư vào Công ty CP ACG Việt Nam

Công bố thông tin về việc đầu tư vào Công ty cổ phần ACG Việt Nam

Sep, 03 2015 Chi tiết

Pages