Công Bố Thông Tin

BCG thông báo GIấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

BCG thông báo GIấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

Jun, 02 2016 Chi tiết
Công văn đính chính thông tin liên quan đến tài liệu trả cổ tức của BCG

BCG công bố công văn đính chính thông tin liên quan đến tài liệu trả cổ tức của BCG

May, 12 2016 Chi tiết
CBTT Nghị quyết HĐQT v.v góp vốn vào Công ty CP Aussino International

Công ty cổ phần Bamboo Capital CBTT Nghị quyết HĐQT v.v góp vốn vào Công ty CP Aussino International

May, 12 2016 Chi tiết
CBTT- Nghị quyết HĐQT v.v thông qua triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh

Công ty cổ phần Bamboo Capital CBTT Nghị quyết HĐQT v.v thông qua triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh

May, 11 2016 Chi tiết
Báo cáo giao dịch cổ phiếu CĐNB Nguyễn Hồ Nam

Công ty cổ phần Bamboo Capital nhận được báo cáo về việc giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Hồ Nam

May, 05 2016 Chi tiết
CBTT-Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ quý 1.2016

Công ty cổ phần Bamboo Capital CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ Quý 1.2016.

Apr, 29 2016 Chi tiết
CBTT- Nghị quyết về việc góp vốn vào Công ty CP Đầu tư Hạ tầng và Năng Lượng Việt Nam

Công ty CP Bamboo Capital công bố thông tin nghị quyết về việc góp vốn vào Công ty CP Đầu tư Hạ tầng và Năng Lượng Việt Nam

Apr, 27 2016 Chi tiết
CBTT- Báo cáo thường niên năm 2015

Công ty CP Bamboo Capital công bố thông tin về báo cáo thường niên năm 2015.

Apr, 20 2016 Chi tiết
CBTT-Giải trình biến động kết quả SXKD năm 2015

Công ty CP Bamboo Capital công bố thông tin về việc giải trình biến động kết quả SXKD năm 2015.

Apr, 15 2016 Chi tiết
CBTT Đầu tư vào công ty cổ phần BCG-Trường Thành

Công ty cổ phần Bamboo Capital CBTT v/v đầu tư vốn thành lập CTCP BCG Trường Thành

Apr, 11 2016 Chi tiết

Pages