Công Bố Thông Tin

Thông báo giao dịch cổ phiếu CĐNB Nguyễn Thế Tài

Công ty CP Bamboo Capital nhận được thông báo về việc đăng ký mua cổ phiếu của ông Nguyễn Thế Tài

Feb, 25 2016 Chi tiết
Báo cáo giao dịch cổ phiếu CĐNB Nguyễn Thế Tài

Công ty CP Bamboo Capital nhận được báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Thế Tài

Feb, 24 2016 Chi tiết
Giải trình KQKD công ty mẹ và hợp nhất Quý IV.2015

Công ty Cổ phần Bamboo Capital giải trình KQKD công ty mẹ và hợp nhất Quý IV.2015 so với cùng kỳ năm trước như sau

Feb, 23 2016 Chi tiết
Thông báo giao dịch cổ phiếu CĐNB Nguyễn Thế Tài

Công ty CP Bamboo Capital nhận được thông báo về việc đăng ký mua cổ phiếu của ông Nguyễn Thế Tài

Feb, 19 2016 Chi tiết
CBTT-BCTC hợp nhất cho giai đoạn tài chính Quý 4 năm 2015

BCG công bố báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ cho giai đoạn tài chính Quý 4 năm 2015

Feb, 05 2016 Chi tiết
Báo cáo giao dịch cổ phiếu CĐNB Nguyễn Hồ Nam

Công ty cổ phần Bamboo Capital nhận được báo cáo về việc giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Hồ Nam

Feb, 05 2016 Chi tiết
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông để Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

Tài liệu này bao gồm: – Thông báo để lấy ý kiến bằng văn bản – Tờ trình ĐHĐCĐ về việc phương án phát hành cổ phiếu thưởng _ Dự thảo- Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản – Phiếu lấy ý kiến Cổ Đông

Feb, 02 2016 Chi tiết
Thông báo giao dịch cổ phiếu CĐNB Nguyễn Hồ Nam

Công ty CP Bamboo Capital nhận được thông báo về việc đăng ký mua cổ phiếu của ông Nguyễn Hồ Nam

Feb, 02 2016 Chi tiết
BCG: Gia hạn thời gian công bố BCTC

Công ty Cổ phần Bamboo Capital thông báo về việc được UBCKNN chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC như sau.

Jan, 29 2016 Chi tiết
CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015 Jan, 28 2016 Chi tiết

Pages