Công Bố Thông Tin

CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty cổ phần Bamboo Capital thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Jul, 14 2016 Chi tiết
Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của cổ đông nội bộ Nguyễn Thế Tài

Công ty Cổ phần Bamboo Capital nhận được báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của CĐNB Nguyễn Thế Tài

Jul, 13 2016 Chi tiết
CBTT Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

Công ty cổ phần Bamboo Capital công bố thông tin Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

Jul, 07 2016 Chi tiết
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu để trả cổ tức

BCG công bố thông tin báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu để trả cổ tức

Jul, 07 2016 Chi tiết
CBTT Nghị quyết HĐQT về việc phân phối lại cổ phiếu không chảo bán hết trong đợt phát hành ngày 13/06/2016

Công ty cổ phần Bamboo Capital công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc phân phối lại cổ phiếu không chào bán hết thông qua kết quả chào bán trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu chốt tại ngày 13/06/2016.

Jul, 07 2016 Chi tiết
CBTT- Nghị quyết của HĐQT v.v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC riêng và BCTC hợp nhất cho giai đoạn 6 tháng đầu năm 2016 và cả năm 2016

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC riêng và BCTC hợp nhất cho giai đoạn 6 tháng đầu năm 2016 và cả năm 2016

Jun, 21 2016 Chi tiết
Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thế Tài

Công ty CP Bamboo Capital nhận được thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của ông Nguyễn Thế Tài

Jun, 21 2016 Chi tiết
HSX thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của cổ phiếu BCG

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu và Trả cổ tức 2015 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bamboo Capital (mã CK: BCG) như sau.

Jun, 06 2016 Chi tiết
CBTT- Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu và Trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau

Jun, 03 2016 Chi tiết
CBTT Nghị quyết HĐQT và Thông báo ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho CĐHH, ngày chốt danh sách trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu

Công ty CP Bamboo Capital CBTT Nghị quyết HĐQT và Thông báo ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho CĐHH, ngày chốt danh sách trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu

Jun, 02 2016 Chi tiết

Pages