Công Bố Thông Tin

BCG đính chính thông tin liên quan đến số lượng cổ phiếu biểu quyết đang lưu hành

BCG đính chính thông tin liên quan đến số lượng cổ phiếu biểu quyết đang lưu hành

Jul, 15 2016 Chi tiết
BCG: Đính chính thông tin liên quan đến Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức

BCG đính chính thông tin liên quan đến Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Jul, 15 2016 Chi tiết
BCG công bố thông tin về ngày trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thành Vũ Tây Ninh

BCG công bố thông tin về ngày trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thành Vũ Tây Ninh

Jul, 14 2016 Chi tiết
BCG công bố thông tin về ngày trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Ô tô 1-5

BCG công bố thông tin về ngày trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Ô tô 1-5

Jul, 14 2016 Chi tiết
CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty cổ phần Bamboo Capital thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Jul, 14 2016 Chi tiết
Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của cổ đông nội bộ Nguyễn Thế Tài

Công ty Cổ phần Bamboo Capital nhận được báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của CĐNB Nguyễn Thế Tài

Jul, 13 2016 Chi tiết
CBTT Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

Công ty cổ phần Bamboo Capital công bố thông tin Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

Jul, 07 2016 Chi tiết
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu để trả cổ tức

BCG công bố thông tin báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu để trả cổ tức

Jul, 07 2016 Chi tiết
CBTT Nghị quyết HĐQT về việc phân phối lại cổ phiếu không chảo bán hết trong đợt phát hành ngày 13/06/2016

Công ty cổ phần Bamboo Capital công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc phân phối lại cổ phiếu không chào bán hết thông qua kết quả chào bán trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu chốt tại ngày 13/06/2016.

Jul, 07 2016 Chi tiết
CBTT- Nghị quyết của HĐQT v.v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC riêng và BCTC hợp nhất cho giai đoạn 6 tháng đầu năm 2016 và cả năm 2016

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC riêng và BCTC hợp nhất cho giai đoạn 6 tháng đầu năm 2016 và cả năm 2016

Jun, 21 2016 Chi tiết

Pages