Công Bố Thông Tin

CBTT- Nghị quyết của HĐQT v.v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC riêng và BCTC hợp nhất cho giai đoạn 6 tháng đầu năm 2016 và cả năm 2016

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC riêng và BCTC hợp nhất cho giai đoạn 6 tháng đầu năm 2016 và cả năm 2016

Jun, 21 2016 Chi tiết
Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thế Tài

Công ty CP Bamboo Capital nhận được thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của ông Nguyễn Thế Tài

Jun, 21 2016 Chi tiết
HSX thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của cổ phiếu BCG

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu và Trả cổ tức 2015 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bamboo Capital (mã CK: BCG) như sau.

Jun, 06 2016 Chi tiết
CBTT- Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu và Trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau

Jun, 03 2016 Chi tiết
CBTT Nghị quyết HĐQT và Thông báo ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho CĐHH, ngày chốt danh sách trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu

Công ty CP Bamboo Capital CBTT Nghị quyết HĐQT và Thông báo ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho CĐHH, ngày chốt danh sách trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu

Jun, 02 2016 Chi tiết
BCG thông báo GIấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

BCG thông báo GIấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

Jun, 02 2016 Chi tiết
Công văn đính chính thông tin liên quan đến tài liệu trả cổ tức của BCG

BCG công bố công văn đính chính thông tin liên quan đến tài liệu trả cổ tức của BCG

May, 12 2016 Chi tiết
CBTT Nghị quyết HĐQT v.v góp vốn vào Công ty CP Aussino International

Công ty cổ phần Bamboo Capital CBTT Nghị quyết HĐQT v.v góp vốn vào Công ty CP Aussino International

May, 12 2016 Chi tiết
CBTT- Nghị quyết HĐQT v.v thông qua triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh

Công ty cổ phần Bamboo Capital CBTT Nghị quyết HĐQT v.v thông qua triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh

May, 11 2016 Chi tiết
Báo cáo giao dịch cổ phiếu CĐNB Nguyễn Hồ Nam

Công ty cổ phần Bamboo Capital nhận được báo cáo về việc giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Hồ Nam

May, 05 2016 Chi tiết

Pages