Công Bố Thông Tin

CBTT- Sửa đổi điều lệ công ty

Công ty cổ phần Bamboo Capital trân trọng công bố về việc sửa đổi điều lệ của công ty.

Jul, 22 2016 Chi tiết
CBTT - Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về việc tăng vốn của BCG

Công ty Cổ phần Bamboo Capital CBTT thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về việc tăng vốn

Jul, 22 2016 Chi tiết
BCG-CBTT Viet Golden Farm không còn là công ty con

Công ty cổ phần Bamboo Capital trân trọng công bố về việc Công ty Cổ phần Viet Golden Farm không còn là công ty con của BCG

Jul, 18 2016 Chi tiết
BCG-CBTT Công ty ACG không còn là công ty con

Công ty cổ phần Bamboo Capital trân trọng công bố về việc Công ty Cổ phần ACG Việt Nam không còn là công ty con của BCG

Jul, 18 2016 Chi tiết
BCG đính chính thông tin liên quan đến số lượng cổ phiếu biểu quyết đang lưu hành

BCG đính chính thông tin liên quan đến số lượng cổ phiếu biểu quyết đang lưu hành

Jul, 15 2016 Chi tiết
BCG: Đính chính thông tin liên quan đến Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức

BCG đính chính thông tin liên quan đến Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Jul, 15 2016 Chi tiết
BCG công bố thông tin về ngày trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thành Vũ Tây Ninh

BCG công bố thông tin về ngày trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thành Vũ Tây Ninh

Jul, 14 2016 Chi tiết
BCG công bố thông tin về ngày trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Ô tô 1-5

BCG công bố thông tin về ngày trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Ô tô 1-5

Jul, 14 2016 Chi tiết
CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty cổ phần Bamboo Capital thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Jul, 14 2016 Chi tiết
Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của cổ đông nội bộ Nguyễn Thế Tài

Công ty Cổ phần Bamboo Capital nhận được báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của CĐNB Nguyễn Thế Tài

Jul, 13 2016 Chi tiết

Pages