Công Bố Thông Tin

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Ô tô 1-5

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhận được báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Ô tô 1-5 có liên quan đến CĐNB của BCG như sau.

Aug, 26 2016 Chi tiết
Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Ô tô 1-5

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhận được thông báo giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Ô tô 1-5 có liên quan đến CĐNB của BCG như sau.

Aug, 26 2016 Chi tiết
CBTT CTCP Aussino International không còn là công ty con

Công ty cổ phần Bamboo Capital trân trọng công bố về việc Công ty Cổ phần Aussino International không còn là công ty con của BCG.

Aug, 24 2016 Chi tiết
CBTT- Nghị quyết góp vốn đầu tư vào CTCP Năng Lượng BCG - Băng Dương

Công ty CP Bamboo Capital công bố thông tin nghị quyết góp vốn đầu tư vào Công ty CP Năng Lượng BCG-Băng Dương.

Aug, 23 2016 Chi tiết
CBTT- Nghị quyết góp vốn đầu tư vào CTCP Năng Lượng BCG - Nam Việt

Công ty CP Bamboo Capital công bố thông tin nghị quyết góp vốn đầu tư vào Công ty CP Năng Lượng BCG-Nam Việt.

Aug, 23 2016 Chi tiết
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CĐNB Nguyễn Thế Tài

BCG thông báo báo cáo kết quả giao dịch của Cổ đông nội bộ Nguyễn Thế Tài.

Aug, 16 2016 Chi tiết
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CĐNB Nguyễn Hồ Nam

BCG thông báo báo cáo kết quả giao dịch của Cổ đông nội bộ Nguyễn Hồ Nam.

Aug, 16 2016 Chi tiết
Báo cáo giao dịch cổ phiếu CĐNB Lê Thị Mai Loan

Công ty cổ phần Bamboo Capital nhận được báo cáo về việc giao dịch cổ phiếu của Bà Lê Thị Mai Loan.

Aug, 11 2016 Chi tiết
Thông báo giao dịch cổ phiếu CĐNB Nguyễn Hồ Nam

Công ty CP Bamboo Capital nhận được thông báo về việc đăng ký mua cổ phiếu của ông Nguyễn Hồ Nam.

Aug, 11 2016 Chi tiết
Thông báo giao dịch cổ phiếu CĐNB Nguyễn Thế Tài

Công ty CP Bamboo Capital nhận được thông báo về việc đăng ký mua cổ phiếu của ông Nguyễn Thế Tài.

Aug, 11 2016 Chi tiết

Pages