Công Bố Thông Tin

CBTT về việc Cty CP Đầu Tư Trường Thành Quy Nhơn không còn là công ty liên kết của BCG

Công ty cổ phần Bamboo Capital trân trọng công bố về việc Cty CP Đầu Tư Trường Thành Quy Nhơn không còn là công ty liên kết của BCG.

Sep, 30 2016 Chi tiết
CBTT về việc tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phần trong Cty CP Phát Triển Nguyễn Hoàng

Công ty cổ phần Bamboo Capital trân trọng công bố về việc tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phần trong Cty CP Phát Triển Nguyễn Hoàng.

Sep, 29 2016 Chi tiết
Nghị quyết về việc chuyển nhượng cổ phần của Cty CP Đầu Tư Trường Thành Quy Nhơn.

Công ty cổ phần Bamboo Capital trân trọng công bố về việc chuyển nhượng cổ phần của Cty CP Đầu Tư Trường Thành Quy Nhơn.

Sep, 29 2016 Chi tiết
Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB CTCP Thành Vũ Tây Ninh

CTCP Thành Vũ Tây Ninh thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Bamboo Capital.

Sep, 15 2016 Chi tiết
CBTT Công ty CP BCG Trường Thành không còn là công ty con của BCG

Công ty cổ phần Bamboo Capital trân trọng công bố về việc Công ty CP BCG Trường Thành không còn là công ty con của BCG.

Sep, 12 2016 Chi tiết
Công văn giải trình biến động kết quả HĐKD bán niên 2016 so với bán niên 2015

Công ty Cổ phần Bamboo Capital công bố công văn giải trình biến động kết quả hoạt động bán niên 2016 so với bán niên 2015.

Sep, 07 2016 Chi tiết
CBTT thay đổi người ủy quyền công bố thông tin

Công ty CP Bamboo Capital công bố thông tin về việc thay đổi người ủy quyền công bố thông tin.

Sep, 06 2016 Chi tiết
Giải trình lý do chậm nộp BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016 đã được soát xét

Công ty CP Bamboo Capital giải trình lý do chậm nộp BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016 đã được soát xét.

Sep, 05 2016 Chi tiết
CBTT BCTC hợp nhất giữa niên độ Cty CP Bamboo Capital và các công ty con giai đoạn 6 tháng đầu năm 2016 đã được soát xét

BCG công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ Cty CP Bamboo Capital và các công ty con giai đoạn 6 tháng đầu năm 2016 đã được soát xét.

Sep, 01 2016 Chi tiết
CBTT Báo cáo tài chính riêng lẻ giai đoạn 6 tháng đầu năm 2016

BCG công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng lẻ 6 tháng 2016 đã được soát xét.

Aug, 31 2016 Chi tiết

Pages