Công Bố Thông Tin

CBTT Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

Công ty cổ phần Bamboo Capital công bố thông tin Báo cáo tiến độ sử dụng vốn đã được kiểm toán.

Dec, 23 2016 Chi tiết
CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết HĐQT v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Bamboo Capital công bố thông tin về - Biên bản kiểm phiếu v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Dec, 23 2016 Chi tiết
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hồ Nam

Công ty CP Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Nguyễn Hồ Nam.

Dec, 16 2016 Chi tiết
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thế Tài

Công ty CP Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Nguyễn Thế Tài.

Dec, 16 2016 Chi tiết
CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu người nội bộ Nguyễn Thế Tài

Công ty CP Bamboo Capital nhận được thông báo về việc giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Thế Tài.

Dec, 09 2016 Chi tiết
CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu người nội bộ Nguyễn Hồ Nam

Công ty CP Bamboo Capital nhận được thông báo về việc giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Hồ Nam.

Dec, 09 2016 Chi tiết
CBTT Toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty CP Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Dec, 06 2016 Chi tiết
Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB CTCP Thành Vũ Tây Ninh

CTCP Thành Vũ Tây Ninh thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Bamboo Capital.

Nov, 29 2016 Chi tiết
CBTT Nghị quyết đính chính Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐQT đã công bố ngày 17/11/2016

Công ty CP Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Nghị quyết đính chính Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐQT đã công bố ngày 17/11/2016

Nov, 23 2016 Chi tiết
CBTT về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2016 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty CP Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2016 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nov, 18 2016 Chi tiết

Pages