Công Bố Thông Tin

Giải trình biến động kết quả SXKD Q3/2016 so với Q3/2015

Công ty CP Bamboo Capital trân trọng công bố giải trình biến động kết quả SXKD Q3/2016 so với Q3/2015

Nov, 01 2016 Chi tiết
CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ Quý 3/2016

BCG công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ Quý 3.2016.

Oct, 28 2016 Chi tiết
Thông báo giao dịch cổ phiếu CĐNB Nguyễn Thế Tài

Ông Nguyễn Thế Tài thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Công ty Cổ phần Bamboo Capital như sau.

Oct, 27 2016 Chi tiết
CBTT Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty CP Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.

Oct, 21 2016 Chi tiết
CBTT về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Công ty CP Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty.

Oct, 21 2016 Chi tiết
CBTT Nghị quyết góp vốn vào Công ty CP Dịch Vụ Tracodi

Công ty CP Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin về việc góp vốn vào Công ty CP Dịch Vụ Tracodi.

Oct, 18 2016 Chi tiết
CBTT về việc thay đổi người nội bộ

Công ty CP Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ công ty.

Oct, 17 2016 Chi tiết
CBTT Nghị quyết góp vốn đầu tư vào Công ty CP Năng Lượng Gaia

Công ty CP Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Nghị quyết góp vốn đầu tư vào Công ty CP Năng Lượng Gaia.

Oct, 13 2016 Chi tiết
CBTT về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Công ty cổ phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Oct, 11 2016 Chi tiết
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động của CTCP Bamboo Capital

Ngày 19/9/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động theo Báo cáo số 95/2016/CV-BCG ngày 9/8/2016 của CTCP Bamboo Capital (Mã CK: BCG).

Oct, 10 2016 Chi tiết

Pages