Công Bố Thông Tin

BCKQ giao dịch cổ phiếu của người nội bộ-Nguyễn Thanh Hùng

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhận được báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thanh Hùng

Jun, 01 2017 Chi tiết
CBTT Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Công ty Cổ phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

May, 26 2017 Chi tiết
CBTT Cập nhật BCTC hợp nhật kiểm toán năm 2016 theo mẫu TT200 va TT 202

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin bản cập nhật BCTC hợp nhật kiểm toán năm 2016 theo mẫu TT200 va TT 202

May, 24 2017 Chi tiết
Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan BCG- Imperial Dragon Investments Limited

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhận được thông báo giao dịch cổ phiếu của Imperial Dragon Investments Limited - tổ chức có liên quan đến CĐNB của BCG.

May, 23 2017 Chi tiết
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan BCG- Imperial Dragon Investments Limited

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhận được báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Imperial Dragon Investments Limited có liên quan đến CĐNB của BCG

May, 23 2017 Chi tiết
Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan BCG- Imperial Dragon Investments Limited

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhận được thông báo giao dịch cổ phiếu của Imperial Dragon Investments Limited - tổ chức có liên quan đến CĐNB của BCG.

May, 12 2017 Chi tiết
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan BCG- Imperial Dragon Investments Limited

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhận được báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Imperial Dragon Investments Limited có liên quan đến CĐNB của BCG

May, 12 2017 Chi tiết
CBTT Thư mời tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2017

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin: Thư mời tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2017.

May, 10 2017 Chi tiết
Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2017 của Công ty:

May, 10 2017 Chi tiết
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Hoàng Thị Minh Châu

Công ty CP Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Hoàng Thị Minh Châu

May, 05 2017 Chi tiết

Pages