Công Bố Thông Tin

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - người có liên quan đến NNB của BCG.

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - người có liên quan đến NNB của BCG.

Sep, 01 2017 Chi tiết
CBTT Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Aug, 30 2017 Chi tiết
CBTT Giải trình biến động kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh bán niên 2017 so với bán niên 2016

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin giải trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh bán niên 2017 so với bán niên 2016

Aug, 30 2017 Chi tiết
CBTT - Báo cáo tài chính bán niên 2017 đã được soát xét

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên 2017 đã được soát xét

Aug, 30 2017 Chi tiết
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ BCG- Nguyễn Thị Thùy Linh

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhận được thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - người có liên quan đến NNB của BCG.

Aug, 23 2017 Chi tiết
CBTT vv Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành - Ông Phạm Minh Tuấn

Công ty CP Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin về việc bổ nhiệm Ông Phạm Minh Tuấn vào chức danh Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành

Aug, 22 2017 Chi tiết
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan BCG- Cty Ô Tô 1-5

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Công Ty CP Ô Tô 1/5 - tổ chức có liên quan đến NNB của BCG.

Aug, 22 2017 Chi tiết
Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến NNB của BCG- Cty Ô Tô 1-5

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhận được thông báo giao dịch cổ phiếu của Công Ty CP Ô Tô 1/5 - tổ chức có liên quan đến NNB của BCG.

Aug, 15 2017 Chi tiết
CBTT Toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 14/08/2017 đến hết ngày 28/08/2017

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 14/08/2017 đến hết ngày 28/08/2017

Aug, 11 2017 Chi tiết
CBTT Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017.

Jul, 31 2017 Chi tiết

Pages