Công Bố Thông Tin

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến NNB của BCG- Cty Ô Tô 1-5

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhận được thông báo giao dịch cổ phiếu của Công Ty CP Ô Tô 1/5 - tổ chức có liên quan đến NNB của BCG.

Aug, 15 2017 Chi tiết
CBTT Toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 14/08/2017 đến hết ngày 28/08/2017

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 14/08/2017 đến hết ngày 28/08/2017

Aug, 11 2017 Chi tiết
CBTT Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017.

Jul, 31 2017 Chi tiết
CBTT Giải trình biến động kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II/2017 so với Quý II/2016

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin giải trình biến động kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II/2017 so với Quý II/2016

Jul, 31 2017 Chi tiết
CBTT Báo cáo tài chính Qúy II/2017 riêng lẻ và hợp nhất

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Báo cáo tài chính Qúy II/2017 riêng lẻ và hợp nhất.

Jul, 28 2017 Chi tiết
CBTT Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2017

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2017

Jul, 26 2017 Chi tiết
CBTT Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 08 năm 2017

Công ty Cổ phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 08 năm 2017.

Jul, 24 2017 Chi tiết
Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan BCG- Imperial Dragon Investments Limited

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhận được thông báo giao dịch cổ phiếu của Imperial Dragon Investments Limited - tổ chức có liên quan đến NNB của BCG.

Jun, 20 2017 Chi tiết
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan BCG- Imperial Dragon Investments Limited

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhận được báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Imperial Dragon Investments Limited có liên quan đến CĐNB của BCG

Jun, 20 2017 Chi tiết
BCKQ giao dịch cổ phiếu của người nội bộ-Bùi Thành Lâm

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhận được báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Bùi Thành Lâm

Jun, 06 2017 Chi tiết

Pages