Công Bố Thông Tin

Báo cáo tình hình quản trị của công ty năm 2018

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị của công ty năm 2018

Jan, 30 2019 Chi tiết
Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý 4 2018

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý 4 2018

Jan, 30 2019 Chi tiết
CBTT về việc được chấp thuận gia hạn công bố các BCTC niên độ tài chính 2019

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin về việc được chấp thuận gia hạn thời hạn công bố các BCTC niên độ tài chính 2019

Jan, 28 2019 Chi tiết
CBTT về việc xin gia hạn thời hạn công bố các BCTC niên độ tài chính 2019

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin về việc xin gia hạn thời hạn công bố các BCTC niên độ tài chính 2019

Dec, 27 2018 Chi tiết
CBTT v/v chậm giải trình các vấn đề liên quan đến thuế

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin v/v chậm giải trình các vấn đề liên quan đến thuế

Dec, 27 2018 Chi tiết
CBTT v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2018

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2018.

Dec, 24 2018 Chi tiết
CBTT v/v bổ sung vốn góp tại CTCP BCG Energy

CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc bổ sung vốn góp tại CTCP BCG Energy.

Dec, 06 2018 Chi tiết
CBTT Toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 06/12/2018 đến hết ngày 21/12/2018

Công ty Cổ phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 06/12/2018 đến hết ngày 21/12/2018.

Dec, 06 2018 Chi tiết
CBTT Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2018

BCG - CBTT Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2018

Nov, 13 2018 Chi tiết
CBTT Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2018

BCG - CBTT Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2018

Nov, 12 2018 Chi tiết

Pages