Thông báo V/v ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách sở hữu chứng khoán- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau :
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Bamboo Capital
 
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Bamboo Capital
 
Mã chứng khoán:
BCG
 
Mã ISIN:
VN000000BCG5
 
Mệnh giá:
10,000 đồng
 
Sàn giao dịch:
HOSE
 
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
 
Ngày đăng ký cuối cùng:
20/03/2018
 
Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Tỷ lệ thực hiện:           1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
Thời gian thực hiện:   Từ ngày 28/03/2018 đến 16 giờ ngày 11/04/2018
Địa điểm thực hiện:    Tại Trụ sở chính Công ty: Lầu 14 – Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM.
Nội dung lấy ý  kiến:
·     Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi;
·     Các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội cổ đông.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do CNVSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho CNVSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với CNVSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho CNVSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với CNVSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 22/03/2018.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, CNVSD sẽ  coi danh sách do CNVSD cung cấp cho TVLK là chính xác và  đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà  đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của CNVSD.

Các tin khác