CBTT về việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin về việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty

Các tập tin đính kèm

CBTT vv sua doi bo sung dieu le.pdf Sep, 06 2017 Download  
BCG-Dieu le cty sua doi.pdf Sep, 06 2017 Download  

Các tin khác