CBTT NQ HĐQT vv triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 3.2018

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 3/2018


Các tin khác