CBTT Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản


Các tin khác