Công Bố Thông Tin

CBTT v/v giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi (lần thứ 18)

CBTT v/v giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi của Bamboo Capital Group (lần thứ 18)

May, 31 2019 Chi tiết
CBTT về việc thay đổi Người đại diện pháp luật của công ty

Công ty cổ phần Bamboo Capital trân trọng công bố Nghị quyết về việc thay đổi Người đại diện pháp luật của công ty.

May, 20 2019 Chi tiết
CBTT- Điều lệ công ty 2019

Công ty cổ phần Bamboo Capital trân trọng công bố về điều lệ 2019 của công ty.

May, 15 2019 Chi tiết
CBTT Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019

May, 10 2019 Chi tiết
CBTT Báo cáo thường niên 2018

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin Báo cáo thường niên 2018

Apr, 26 2019 Chi tiết
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Công ty cổ phần Bamboo Capital công bố tài liệu cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau

Apr, 25 2019 Chi tiết
Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý 1 năm 2019

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý 1 năm 2019

Apr, 25 2019 Chi tiết
CBTT Báo cáo tiến độ sử dụng vốn (kiểm toán) cho đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin Báo cáo tiến độ sử dụng vốn (kiểm toán) cho đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi theo NQ ĐHĐCĐ bất thường số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-BCG và NQ HĐQT số 39/2018/NQ-HĐQT- BCG

Apr, 16 2019 Chi tiết
Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất kiểm toán năm 2018

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất kiểm toán năm 2018

Apr, 10 2019 Chi tiết
CBTT Công văn chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Công văn chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Apr, 04 2019 Chi tiết

Pages