Công Bố Thông Tin

CBTT Báo cáo tiến độ sử dụng vốn (kiểm toán) cho đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin Báo cáo tiến độ sử dụng vốn (kiểm toán) cho đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi theo NQ ĐHĐCĐ bất thường số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-BCG và NQ HĐQT số 39/2018/NQ-HĐQT- BCG

Apr, 16 2019 Chi tiết
Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất kiểm toán năm 2018

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất kiểm toán năm 2018

Apr, 10 2019 Chi tiết
CBTT Công văn chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Công văn chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Apr, 04 2019 Chi tiết
CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019

Công ty cổ phần Bamboo Capital công bố thông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019

Apr, 01 2019 Chi tiết
Công văn điều chỉnh ngày chốt danh sách quyền tham dự ĐHCĐ 2019

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital điều chỉnh ngày chốt quyền cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của công ty.

Mar, 27 2019 Chi tiết
Công văn xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của công ty.

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng thông báo về Công văn xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của công ty.

Mar, 25 2019 Chi tiết
CBTT Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng đề thực hiền quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019

Công ty cổ phần Bamboo Capital công bố thông tin Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng đề thực hiền quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019

Mar, 25 2019 Chi tiết
CBTT v/v danh sách cổ đông chiến lược cổ đông lớn

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin v/v danh sách cổ đông chiến lược cổ đông lớn chốt ngày 28/02/2019

Mar, 14 2019 Chi tiết
CBTT v/v chậm giải trình các vấn đề liên quan đến thuế

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin v/v chậm giải trình các vấn đề liên quan đến thuế

Mar, 08 2019 Chi tiết
CBTT v/v giải trình các vấn đề liên quan đến kết quả kinh doanh Q4/2018

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin v/v giải trình các vấn đề liên quan đến kết quả kinh doanh Qúy 4/2018

Feb, 25 2019 Chi tiết

Pages